BIUG Uke141011005 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011006 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011004 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011003 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa
BIUG Uke141011 050 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 049 BIUG Uke141011 048 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 047 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa
BIUG Uke141011 046 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 045 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 044 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 043 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa
BIUG Uke141011 042 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 041 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 040 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 039 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa
BIUG Uke141011 038 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 037 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 036 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 034 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa
BIUG Uke141011 033 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 032 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 031 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 030 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa
BIUG Uke141011 029 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 028 BIUG Uke141011 027 BIUG Uke141011 025
BIUG Uke141011 024 BIUG Uke141011 023 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 022 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 020 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa
BIUG Uke141011 019 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 018 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 017 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 015 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa
BIUG Uke141011 016 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 012 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 013 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 014 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa
BIUG Uke141011 010 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 009 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 007 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa BIUG Uke141011 011 : Tad Kapa Humble, Ki'i O' Kapa